Households and discipleship : a study of Matthew 19-20 /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Carter, Warren, 1955-
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Sheffield, England : JSOT Press, ©1994.
Loạt:Journal for the study of the New Testament. Supplement series ; 103.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Available via EBSCO eBook Collection
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!