While the bridegroom is with them : marriage, family, and violence in the Gospel of Matthew /

Interpreters of Matthew's Parable of the Wedding Feast (22.1-14) typically associate the 'king' with God and then justify his violent attacks against city and guests; interpreters of the Parable of the Ten Virgins (25.1-13) typically associate the 'bridegroom' with Jesus and...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Blickenstaff, Marianne.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: London ; New York : T & T Clark International, ©2005.
Loạt:Journal for the study of the New Testament. Supplement series ; 292.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Available via EBSCO eBook Collection
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!