Infectious diseases and immunizations /

Adolescent Medicine: State of the Art Reviews helps you stay up-to-date in key areas of current clinical practice of adolescent medicine. Topics in Infectious Diseases and Immunizations include: Immunization Update, Sinusitis and Complications, Pneumonia, Pertussis, Influenza, Infectious Mononucleos...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: American Academy of Pediatrics.
Tác giả khác: Braverman, Paula K. (Biên tập viên), Frenck, Robert W. (Biên tập viên), Holland-Hall, Cynthia, 1967- (Biên tập viên)
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Elk Grove Village, IL : American Academy of Pediatrics, [2010]
Loạt:Adolescent medicine (Elk Grove Village, Ill.) ; v. 21, no. 2.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Available via EBSCO eBook Collection
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!