Emerging infections 9 /

Since 1995, the program committees of the Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy and the Infectious Diseases Society of America have organized sessions on current and emerging infectious disease threats during their annual meetings. Chapters in Emerging Infections 9 are bas...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Scheld, W. Michael (Biên tập viên), Grayson, M. Lindsay (Biên tập viên), Hughes, James M., 1945- (Biên tập viên)
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Washington, D.C. : ASM Press, Ã2010.
Loạt:Monograph, ASM Press.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Available via EBSCO eBook Collection
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!