British nuclear weapons and the test ban 1954-73 : Britain, the United States, weapons policies and nuclear testing : tensions and contradictions /

Focusing on a key twenty year period, this study explores Britain's role in efforts to bring about a nuclear test ban treaty between 1954 and 1973. Taking a broadly chronological approach, it examines the nature of defence planning, Anglo-American relationships, the efficacy of British diplomac...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Walker, John R., 1960-
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Farnham, Surrey, England ; Burlington, VT : Ashgate, ©2010.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Available via EBSCO eBook Collection
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!