Variation and change : pragmatic perspectives /

The ten volumes of the Handbook of Pragmatics Highlights focus on the most salient topics in the field of pragmatics, thus dividing its wide interdisciplinary spectrum in a transparent and manageable way. While the other volumes select specific philosophical, cognitive, grammatical, cultural, intera...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Fried, Mirjam., Östman, Jan-Ola., Verschueren, Jef.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Amsterdam, the Netherlands ; Philadelphia, PA : John Benjamins Pub. Co., ©2010.
Loạt:Handbook of pragmatics highlights ; v. 6.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Available via EBSCO eBook Collection
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!