Landscapes & labscapes : exploring the lab-field border in biology /

Kohler explores the people, places and practices of field biology in the United States from the 1890s to the 1950s. Using historical frontiers as models, he shows how biologists created vigorous new border sciences of ecology and evolutionary biology.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Kohler, Robert E.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Chicago : University of Chicago Press, ©2002.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Available via EBSCO eBook Collection
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!