Evaluation and educational programming of students with deafblindness and severe disabilities : sensorimotor stage /

The special education area of deafblind severe disabilities is a highly specialized area involving a close working relationship among medical and educational professionals. In this book, author Jones presents a very complete package of information for the educator of children with severe disabilitie...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Jones, Carroll J.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Springfield, IL : Charles C Thomas, ©2002.
Phiên bản:2nd ed.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Available via EBSCO eBook Collection
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!