Seeking real truths : multidisciplinary perspectives on Machiavelli /

The thought and influence of Machiavelli has had a significant impact on a variety of academic disciplines, including political science and government, history, literature, language, theatre, and philosophy. Rather than inscribe Machiavelli within the boundaries of a single academic approach, tradit...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Vilches, Patricia, 1960-, Seaman, Gerald E., Ashley, Susan A., 1943-
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Leiden ; Boston : Brill, 2007.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Available via EBSCO eBook Collection
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!