The new politics of Sinn Féin /

This book is an assessment of the ideological and organizational development of Provisional republicanism since 1985. It explores how the Republican movement has changed from an anti-state insurgency to a potential partner in governing the state it was pledged to destroy, and, in particular, attempt...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Bean, Kevin
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Liverpool : Liverpool University Press, 2007.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Available via EBSCO eBook Collection
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!