Writing at university : a guide for students /

Offers guidance on how to improve your skills by describing the different approaches you can take to different assignments. This title offers examples of analysing assignments, and also discusses the note-taking, mind-mapping, and various types of reading which should go into any preparation.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Creme, Phyllis, 1942-
Tác giả khác: Lea, Mary R.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Buckingham : Open University Press, 2008.
Phiên bản:3rd ed.
Loạt:Open UP study skills.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Available via EBSCO eBook Collection
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!