Carl Peters and German imperialism, 1856-1918 : a political biography /

Carl Peters (1856-1918) ranked among Germany's most prominent imperialists in the nineteenth century. He became known as the founder of Deutsch-Ostafrika, a region many Germans saw as the pearl of their overseas possessions, and his memory was revered in Nazi Germany. This biography reveals his...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Perras, Arne
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Oxford ; New York : Clarendon Press, 2004.
Loạt:Oxford historical monographs.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Available via EBSCO eBook Collection
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!