Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

Cecchine, G., & Moore, M. (2006). Infectious disease and national security: Strategic information needs. RAND.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

Cecchine, Gary, và Melinda Moore. Infectious Disease and National Security: Strategic Information Needs. Santa Monica, CA: RAND, 2006.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 8)

Cecchine, Gary, và Melinda Moore. Infectious Disease and National Security: Strategic Information Needs. RAND, 2006.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.