Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

Raudzens, G. (2003). Technology, disease, and colonial conquests, sixteenth to eighteenth centuries: Essays reappraising the guns and germs theories. Brill Academic.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

Raudzens, George. Technology, Disease, and Colonial Conquests, Sixteenth to Eighteenth Centuries: Essays Reappraising the Guns and Germs Theories. Boston: Brill Academic, 2003.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 8)

Raudzens, George. Technology, Disease, and Colonial Conquests, Sixteenth to Eighteenth Centuries: Essays Reappraising the Guns and Germs Theories. Brill Academic, 2003.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.