Groupthink or deadlock : when do leaders learn from their advisors? /

"The danger of groupthink is now standard fare in leadership training programs and a widely accepted explanation, among political scientists, for policy-making fiascoes. Efforts to avoid groupthink, however, can lead to an even more serious problem - deadlock. Groupthink or Deadlock explores th...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Kowert, Paul, 1964-
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Albany : State University of New York Press, ©2002.
Loạt:SUNY series in the presidency.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Available via EBSCO eBook Collection
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!