Constructing early Christian families : family as social reality and metaphor /

Constructing Early Christian Families explores the complex picture of family relations and the manifold attitudes to the family in the early Christian world.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Moxnes, Halvor.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: London ; New York : Routledge, 1997.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Available via EBSCO eBook Collection
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!