Negotiating /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Forsyth, Patrick
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Oxford, U.K. : Capstone Pub., [2002]
Loạt:ExpressExec. Leading ; 08.05.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Available via EBSCO eBook Collection
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!