Families in the New Testament world : households and house churches /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Osiek, Carolyn.
Tác giả khác: Balch, David L.
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Louisville, Ky. : Westminster John Knox Press, [1997]
Phiên bản:First edition.
Loạt:Family, religion, and culture.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Available via EBSCO eBook Collection
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!