Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

Anderson, J. H., Cheney, D., & Richardson, D. A. (1996). Spenser's life and the subject of biography. University of Massachusetts Press.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

Anderson, Judith H., Donald Cheney, và David A. Richardson. Spenser's Life and the Subject of Biography. Amherst: University of Massachusetts Press, 1996.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 8)

Anderson, Judith H., et al. Spenser's Life and the Subject of Biography. University of Massachusetts Press, 1996.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.