Texas Baptist leadership and social Christianity, 1900-1980 /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Storey, John W. 1939-
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: College Station : Texas A & M University Press, [1986]
Phiên bản:First edition.
Loạt:Texas A & M southwestern studies ; no. 5.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Available via EBSCO eBook Collection
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!