Pensar, organitzar, escriure : competència comunicativa per a professionals de les TIC /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Nicolau Fuster, Francesca.
Tác giả khác: Cuenca Ordinyana, María Josep (autora.)
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:Catalan
Được phát hành: Barcelona : Editorial UOC, 2012.
Loạt:Informática.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Available via ProQuest Ebook Central
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!