Electronic literature new horizons for the literary /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Hayles, N. Katherine.
Tác giả của công ty: ProQuest (Firm)
Định dạng: Điện tử eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Notre Dame, Ind. : University of Notre Dame, c2008.
Loạt:Ward-Phillips lectures in English language and literature.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Available via ProQuest Ebook Central
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!