Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

Chavarrías Lázaro, D. (2001). Acumulación de mutaciones con efecto sobre viabilidad en "drosophila melanogaster". Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

Chavarrías Lázaro, David. Acumulación De Mutaciones Con Efecto Sobre Viabilidad En "Drosophila Melanogaster". Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones, 2001.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 8)

Chavarrías Lázaro, David. Acumulación De Mutaciones Con Efecto Sobre Viabilidad En "Drosophila Melanogaster". Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones, 2001.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.