Corrosión en uniones solapadas de aceros recubiertos

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Chico González, Belén
Tác giả của công ty: e-libro, Corp
Định dạng: eBook
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: Madrid : Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones, 2001.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Available via ProQuest Ebook Central
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!