A biography of America. Episode 10, The coming of the Civil War /

A Biography of America presents history not simply as a series of irrefutable facts to be memorized, but as a living narrative. Prominent historians -- Donald L. Miller, Pauline Maier, Louis P. Masur, Waldo E. Martin, Jr., Douglas Brinkley, and Virginia Scharff -- present America's story as som...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Barzyk, Fred (Giám đốc, Nhà sản xuất), Martin, Waldo E., 1951- (Diển giả), Ambrose, Stephen E. (Diển giả), Miller, Donald L., 1944- (Diển giả)
Định dạng: Video
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: District of Columbia : Annenberg Learner, 2010.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Available via Alexander Street Press
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!