Business etiquette. Part I, Introductions and meetings /

In this first part of our "Business Etiquette" series, Billy Glading and Crystal L. Bailey from the Etiquette Institute of Washington walk us through the do's and don'ts of business etiquette for workplace introductions and meetings.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Video
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: United States : CandidCareer.com, 2015.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Available via Alexander Street Press
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!