Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

(2015). Business etiquette. CandidCareer.com.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

Business Etiquette. United States: CandidCareer.com, 2015.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 8)

Business Etiquette. CandidCareer.com, 2015.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.