Big history. Season 1. Episode 17, The big history of everything /

"Big History" puts a sci-fi spin on history by linking iconic events to our daily lives. What if every event in history is connected? This 2-hour special crisscrosses billions of years of time and space to show how everyone, and everything, is linked in one universal story. It weaves toget...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Rotello, Gabriel (Biên kịch, Giám đốc), Hurst, Ryan T. (Nhà sản xuất)
Định dạng: Video
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York, NY : A&E Television Networks, 2013.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Available via Alexander Street Press
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!