Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

(2011). American experience. WGBH Educational Foundation.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

American Experience. Boston, MA: WGBH Educational Foundation, 2011.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 8)

American Experience. WGBH Educational Foundation, 2011.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.