Africans in America. Part 4, Judgment day. Interview with David Blight, professor of history and Black studies, Amherst College. 4 of 4 /

David Blight is interviewed about David Walker's appeal for insurrection in 1829, William Lloyd Garrison and moral suasion, burning of Pennsylvania Hall in 1838 and attacks on abolitionists, black communities in the north and racism, Vigilance Committees, slave narratives and Uncle Tom's C...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Smith, Llewellyn (Nhà sản xuất, Giám đốc)
Định dạng: Video
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Boston, MA : WGBH Educational Foundation, [1998]
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Available via Alexander Street Press
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!