The workplace relations act 1996

The Act fundamentally changed the industrial relations system in Australia. Topics include; Award Simplification, Minimum Standards, AWAs, Certified Agreements, Unfair Dismissals and Remedies.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Law Vision, Australian Multimedia Training Productions. (Nhà sản xuất)
Định dạng: Điện tử Video
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Australia : Law Vision, 2012.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Available via Alexander Street Press
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!