International partnerships. 2, School leadership in the UK

International contact can have a major impact on the outlook of teachers and headteachers, and the style of school leadership. Staff from two secondary schools and two primary schools explain how they've been influenced by visits to Brazil and Mexico. South Dartmoor Community College's con...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Điện tử Video
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: [England] : Teachers TV/UK Department of Education, 2009.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Available via Alexander Street Press
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!