Laura's writing journey

Laura is a Year 9 pupil who is passionate about writing. She lets us into her world as we follow her developing a piece of extended creative writing over a period of a week. She explains her thought processes, from early plot, setting and general planning through various drafts to completion, narrat...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: Flashback Television (Firm) (Nhà sản xuất), Double Exposure (Firm) (Nhà sản xuất)
Định dạng: Điện tử Video
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: [London] : Teachers TV/UK Department of Education, 2007.
Loạt:KS3/4 English ; 1
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Available via Alexander Street Press
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!